ekstra1_2011


Referat fra ekstraordinært Årsmøte for Slåttevik Båtforening - 2011


Sted: Sjonar


Mandag 01.06.2011, klokken 19:00


 


Tilstede:


Arne Henry Grottvik, Gjert Bergesen, Trygve Jøsang, Anders Riise, Narve Susort, Hans Jacob Svendsen, Even Edland, Jarle Husby, Martin Tveit, Jostein Milje, Knut Førland, Heico Gurgen, Jarle Nordtveit, Kjetil Toth og Knut Mokleiv,


 


 


Sak.:   Styret i Slåttvik Båtforrening ( SBF ) har kalt inn til ekstraordinært årsmøte. Grunnen til innkallelsen er at en av medlemmene har meldt inn SBF som part i en forliksklage til forliksrådet. Forliksklagen må besvares innen den 11.06.2011


Saken gjelder om medlem ( Knut Førland )kan få overdra sin venteplass/ kommende båtplass til kjøper av eiendommen han solgte desember 2009. Denne saken ble tidligere behandlet i Årsmøte for 2011, med negativt resultat for Knut, Ref, pkt 5. i referatet.


Grunnen til at Knut ikkje følger årsmøtet’s avstemming, var at han mente årsmøte hadde tatt avstemmingen på feil grunnlag.


Paragrafen det er uenighet om er $10, som sier at Ved sal av eigedom, kan båtplassen følgje eiendommen.


Styret mener de har handlet i tråd med gjeldene vedtekter og i henhold til den myndighet som er blitt tildelt fra Årsmøtet. Styret  mener de nå satt uten nødvendige fullmakter til å gå videre i denne saken.  .


Valg av møteleder, ordstyrer, referent og godkjenning av innkalling


                   Jarle Husby ble valgt til møteleder, Hans Jakob Svendsen som ordstyrer og Jostein Milje til referent


                   Årsmøteinnkallingen ble godkjent


                   To foreløpig, ikke navngitte medlemmer skal underskrive referatet.


 


1.1                          Det var levert inn 4 stk forhåndsinmeldte stemmer. 1 stk pr.email og 3 skriftelig.


Siden dette ikkje er spesifikt definert i SBF sine statutter, ble det foretatt avstemming ( håndsopprekning) om dette skulle gjelde som godkjente stemmer.


Resultat: Enstemmig vedtatt JA


                       


 


1.2                   Formann i SBF leste opp vurdering av saken som styret i SBF har innhentet av adv.Hjelde & Grindhaug. Denne vurderingen ble også delt ut til de oppmøtte deltakerne. Styret ved formann redegjorde videre for styret sin behandling av denne saken, der styret mener de har fulgt gjeldene vedtekter i båtforreningens statutter. Styret er nå avhengig av årsmøtet sin godkjenning for å eventuelt kunne gå videre i saken og kunne gi tilsvar på forliksklagen


1.3              Knut Førland redegjorde for sine synspunkter i denne saken:


Han mener han har handlet i ”god tro” og regnet med at dette skulle ordne seg når byggesøknad var godkjent i Kommunen. Selv om han solgte boligen før båtplassen var tildelt


                   Videre mener Knut denne saken har liten og ingen konsekvens/ ulemper for SBF, men stor konsekvens for han som selger av eiendommen. Han er også klar på at han kommer til å ta denne saken videre i andre rettsinnstanser dersom han ikke vinner frem i forliksrådet.


Knut Førland kom med forslag til et forlik som årsmøtet kunne ta stilling til:


                   Forlik: Knut Førland får overdra båtplassen / venteplassen til sin boligkjøper, mot at han tar alle utgiftene han selv har hatt i denne saken. Anslått kostnad ca 18 000,-


Resultat av avtemming på pkt.1.3:        3 stk JA og 14 stk Nei – 2 stk forhåndstemmer er meregnet.


1.4                           Diskusjon, kommentarer og spørsmål fra salen under møtet:


·        Slike saker som dette kan komme til å skape presedens senere, dersom vi fraviker gjeldene vedtekter, og gjør unntak


·        Er SBF søkegod? Det vil si, kan en båtforrening ha partsevne. Dette ble tatt opp til vurdering av Adv Hjelde & Grindhaug’s skriv. ( Utlevert på møtet)   Her kom også et av medlemmene opp med en tingrettsdom fra Tønsberg, der tingretten hadde bestemt at båtforeningen ikke kunne saksøkes. (Dvs  ikkje søkegod / partsevne)


·        Hvem har økonomisk gevinst i denne saken?


·        Formålet med båtforreningen, er å skape er godt båtmiljø


·        Diskusjon om begge parter har stemmerett. Her ble årsmøtet imidlertid enig om Ja


·        Debatt rundt begrepet ” sikker venteplass” Det ble stilt spørsmål om hva utfall dette ville blir dersom utbyggingen ikke ble godkjent av det offentlige.


Klager, ble bedt om å forlate rommet, når saken ble debattert


 


 


 


 


 


 


1.5                           Avstemming om svar på forliksklagen: Som nevnt i innledningen, er styret avhengig av årsmøte sin beslutning for å kunne gi tilsvar på forliksklagen. Det ble satt opp følgende punkter til avstemming, som er identisk med ordlyden som skal besvares i tilsvaret til forliksrådet:


Alt.1 JEG GODTAR KLAGERS ( KNUT’S) PÅSTAND                 stemmer JA     


Alt.2 EG GODTAR IKKE KLAGERS ( KNUT’S) PÅSTAND        stemmer NEI


                   Resulat av votering: 19 stemmer hvorav 4 forhåndsinnmeldt.


                   Alt.1: 3 stk stemmer


                   Alt.2: 16 stk stemmer


Styret fikk med denne votering beskjed om å gi negativt svar til forliksrådet. Dette innebærer at SBF ”Ikke godtar klagerens krav”


Dette referat legges som vedlegg i tilsvar til forliksrådet.


Referent: Jostein Milje


 


Underskrift 2 medlemmer: