Vedtekter

VEDTEKTER – SLÅTTEVIK BÅTFORENING


( revidert utgave etter årsmøte 2014 , §16 og ,§21 forandret årsmøte 2016 er §10 forandret


I - NAVN OG FORMÅL


§1


Foreningens navn er Slåttevik Båtforening


§2


Slåttevik Båtforening, heretter kalt SB, sitt formål, er å samle fastboende båt-interesserte i Slåttevik krins for å delta i og vedlikeholde ett godt båtmiljø.


(Med slåttevik krins, menes Tysværvåg barneskolekrins.


II - MEDLEMSKAP


§3


Ved kjøp av båtplass, blir en automatisk medlem av SB


§4


Styret i SB deler ut, eller omfordeler båtplasser iht. lister over ledige plasser.


Før en båtplass legges ut for salg, skal medlemmer som ønsker å bytte til større/mindre plass ha fortrinnsrett. Dette må være innmeldt til styret.


Eventuelt blir satt opp på venteliste.


§5


SB er åpen for medlemmer uten båtplass


§6


Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt eller forargelse, virker til skade for foreningen, misbruker foreningen eller forbundets merker, standert eller flagg, kan av styret, etter skriftlig gitt varsel, ekskluderes.


Eksklusjon kan innankes for årsmøte.


§7


Medlemmer eller andre som har ydet en ekstra innsats for foreningen, kan etter enstemmig innstilling fra styret, av årsmøte innvoteres som æresmedlemmer.


§8


Årskontigenten følger kalenderåret, den må være innbetalt inne 14 dager etter mottak. Oversittes fristen, kan styret, etter varsel, stryke vedkommende som medlem


§9


Årskontigenten, og pris på kjøp av båtplass, settes av årsmøtet med alminnelig flertall.


§10


Ved salg av eiendom, kan båtplassen følge eiendommen. Hvis medlemmet flytter innenfor Tysværvåg barneskolekrins kan medlemskap og båtplass beholdes.


SB kjøper båtplassen tilbake ved videresalg. Kun SB kan selge båtplass.


Tilbakebetalingen skjer når plassen er solgt.


Båtplass forankres i gards og bruks nr.


§11


Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.


III - FORENINGENS ORGANER


§12


SB sine administrative organer er:


1. Årsmøte


2. Styret


§13


Årsmøtet er foreningens øverste myndighet Styret fastsetter dato for møtet. Medlemmer innkalles via mail med 2 ukers varsel


§14


SB ledes av ett styre som består av leder, kasserer, styrerepresentanter og vararepresentanter. Styret avholder årsmøte, samt styremøter etter behov.


§15


Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styre i hende innen 1 uke før årsmøte.


§16

Det ordinære årsmøte skal behandle:

1. Styrets årsberetning

2. Regnskap fremlagt i revidert stand

3. Fastsettelse av neste års kontingent, og pris på båtplass

4. Innkomne forslag

5. Foreta valg på leder, 2 styremedlemmer, 1 varamedlem, Alle medlemmer er valgbare. Medlemmer av styre som er på valg, kan reservere seg for gjenvalg, for samme tidsperiode denne har sittet i verv.

Leder velges ved særskilt valg hvert år.

Styremedlemmer velges for 2 år, dog slik at det ikke skiftes ut mer enn 2 styremedlemmer ad gangen.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i overenstemmelse med §13.

Vedtak gjøres med alminnelig flertall, med mindre vedtektene bestemmer annerledes.

Ved stemmelikhet anses ett forslag som forkastet.

For å bli valgt, må en kandidat ha minst halvparten av avgitte stemmer.

Fastsettelse av vedtektene krever alminnelig flertall.

Endring av vedtektene krever 2/3 flertall på årsmøte.

Styrets begrunnelse: For å sikre båtforeningen mulighetene for inntekter for de båtplassene som ikke brukes, og for at ikke styret skal måtte spør hver enkelt medlem ved sesongstart, mener styret det er bedre at medlemmene gir beskjed om at de skal bruke båtplassen for sesongen. Dette betyr ikke at noen mister noen båtplass men at styret har bedre forutsigbarhet og oversikt over ledige plasser og utleie.


§17


Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende foretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig.


Årsmøte velger komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver.


Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende komiteer når, hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangementene i foreningens regi skal avholdes.


Styret skal fremlegge for det ordinære årsmøte beretning om foreningens virksomhet og regnskap.


Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av styret er tilstede.


Lederen og ett styremedlem forplikter i felleskap med sine underskrifter foreningens like ovenfor utenforstående/tredjemann.


§18


Årsmøte gir styret myndighet til å stifte gjeld for SB i hvert enkelt tilfelle.


Formann og kasserer underskriver gjeldsbrev inntil det beløp som er angitt i årsmøteprotokollen.


§19


Evt. Komiteer sorterer under styre.


Komiteer skal innen 14 dager før årsmøte sende sine årlige rapporter til styre, som tar rapportene med i sin årsberetning.


Valgkomiteen leverer sin innstilling til årsmøte gjennom styret.


IV - EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER


§20


Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal når minst ¼ av medlemmene forlanger det, etter skriftlig angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet, innkalle til ekstraordinert årsmøte.


Innkallingen skjer med 8 dagers varsel.


Hvilke saker som står på dagsordenen skal fremgå av innkallingen.


V - DIVERSE


§21


Medlemmer i SB plikter å benytte tildelt båtplass personlig. Ved første gangs tildeling må båtplass tas i bruk innen 6 måneder, eller etter særlig avtale med styret. Styret sender ut varsel til medlemmene innen 1.mars for sommersesong og 1.oktober for vintersesong, medlemmene plikter å gi skriftlig tilbakemelding til styret 14 dager etter varsel om de skal bruke båtplassen. SB disponerer plasser som ikke nyttes, til utleie. Det vil være 1.mnd oppsigelse på leiekontrakter, slik at medlemmer med 1 mnd. varsel kan få tilbakeført båtplassen.

 

Leie av båtplass er mulig kun etter avtale med styret

 

Leieformer:Kortidsleige (mnd. Basis)

 

Sommersesong (apr. – okt.)

 

Vintersesong(nov. – mars)

 

Pris fastsettes av styret.


§22


Opplagring av båter på land er ikke tillatt.


SB sitt styre utarbeider vedtekter for øvrig for båtforeningens havneområde.


§23


Styret arrangerer tilstelninger etter årsmøtets anmodninger.


Styret setter økonomiske grenser for arrangementene.


§24


Framleige av båtplass er ikke tilatt, all utleige skal gå gjennom styret i båtforeningen.§25


SB opererer med 2 størrelser på båtplasser.


Liten plass, brutto 3m


Stor plass, brutto 4m


SB v/styret inngår leigekontrakt med Tysvær Kommune for leige av grunn tilsvarende gjeldene reguleringsplan pr. okt-96


Ved å trekke grense mellom G.nr.59 B.nr.55 og G.nr.59 B.nr.54 videre i samme retning ut i sjøen, fremkommer en skissert deling av SB sitt disponibelt areal.


Arealet nord for linjen, både i sjøen og på land, utbygges ikke til båtplass, men anvendes til badeplass.


§26


Innmelding eller utmelding av en krets, ett forbund eller sammenslutning, må behandles på årsmøte, og kan bare vedtas med 2/3 flertall.


§27


Forslag til endringer av, eller tilegg til disse vedtekter forelegges årsmøte gjennom styret, innen en frist som er i §15 foran.


Vedtak må treffes med 2/3 flertall.


§28


Oppløsning av SB kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen.


Vedtaket må fattes med 2/3 flertall.


Eventuell kapital disponeres av årsmøte med alminnelig flertall, etter innstilling fra sittende styre.


§29


Medlemmer med båtplass forplikter seg til å delta i dugnadsarbeid. Hvert medlem må yte 3 timer dugnadsarbeid i løpet av året. Det settes opp 4 dugnader pr.år, 2 på våren og 2 på høsten. Datoene blir bestemt av styret, og vil fremlegges sammen med årsmøtereferatet.


Dugnadsplikten kan frikjøpes for ett timebeløp vedtatt av årsmøte.


§30


Kun medlemmer med båtplass har stemmerett på årsmøter