Forside
Organisasjonsnummer : 913 466 829

Kontonummer: 3330.25.59886

Web-ansvarlig: Jarle Husby, finner du noe som ikke er som det skal være, eller ønsker å få lagt inn noe, send mail til : jarlhusb@gmail.com

siste oppdatering  21/2-20 årsmøteinnkalling

Velkommen til

Slåttevik BåtforeningVi har ofte ledige plasser for utleie sommer/vintersesong

ønsker du å leie plass

kontakter du havneansvarlig

Henry Sørensen

telefon 412 46 642Innkalling til

Årsmøte i Slåttevik Båtforening (SBF)


Dato og tid: Torsdag 5. Mars 2020 kl 20:00


Sted: Klubbhuset


Saksliste:


1. Valg av:


a. Møteleder
b. Ordstyrer
c. Referent


2. Godkjenning av innkalling


3. Styrets årsberetning


4. Regnskap fremlagt i revidert stand.


Revidert regnskap blir lagt ut på hjemmesiden i forkant av møte. Styrets budsjett for 2020 er vedlagt innkalling.


5. Fastsettelse av kontingenten for 2021


Styrets forslag for kontingent for 2021:


kr 1200,- for 3 meterplass
kr 1600,- for 4 meterplass.
Medlemmer uten båtplass/venteliste kr 400,-


Styret viser til årsberetning og regnskap at vedlikeholdskostnadene har øket betydelig og hvis det kommer nye uforutsette kostnader til vedlikehold kan det være behov for kapital.
Styret vil derfor be årsmøte videreføre ekstra innbetaling for avsetning til fond for 2021 på kr 1.000,-


Styret anbefaler å sette av 50 % av overskuddet for 2019 til fondskonto.
Taket på fondskonto settes til 300.000,-


Fastsettelse av pris på båtplass
prisen pr. båtplass er satt pr. meter.

For andre størrelser reguleres prisen ihht breddemeter.


Styrets forslag er lik som i fjor, for 1 mtr plass kr 20.000,-


6. Innkomne forslag


7. Valg
Foreta valg på: Leder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem,


Alle medlemmer er valgbare.


Medlemmer av styre som er på valg, kan reservere seg for gjenvalg, for samme tidsperiode denne har sittet i verv.


Leder velges ved særskilt valg hvert år.


Kenneth Lønning på valg 2020, tar ikke gjenvalg, kandidat Tor Jostein Kallekodt


Martin Tveit på valg 2020, tar gjenvalg


Narve Susort på Valg 2020, kandidat Geir Ståle Alne


Henry Sørensen på valg 2020, kandidat Kenneth Lønning

 

Hvis Tor Jostein blir valgt som formann, kan Narve stå 1 år på Tor Jostein sin plass.


Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i overenstemmelse med§13.


Vedtak gjøres med alminnelig flertall, med mindre vedtektene bestemmer annerledes.


Ved stemmelikhet anses ett forslag som forkastet.


For å bli valgt, må en kandidat ha minst halvparten av avgitte stemmer.


Fastsettelse av vedtektene krever alminnelig flertall.


Endring av vedtektene krever 2/3 flertall på årsmøte.


I henhold til $ 15, så skal saker som ønskes behandles innrapporteres til styret innen 1 uke før årsmøte.


Fristen før innkomne forslag til årsmøte er 27 februar 2020


Det vil etter denne fristen sendes ut en e-post med forslag som medlemmer har fremmet, er der ikke kommet noen forslag, så blir det heller ingen e-post


Vel Møtt
Med hilsen
Kenneth Lønning (sign)
Styreleder
Sjøvett reglene


 1. Tenk sikkerhet - Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
 2. Ta med nødvendig utstyr -  Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
 3. Respekter vær og farvann -  Båten må bare benyttes under egnede forhold.
 4. Følg Sjøveisreglene - Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg - Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
 6. Vær uthvilt og edru -  Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
 7. Vis hensyn -  Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

VHF reglene 1. Hold radioutstyr og batteriet i orden.
 2. Lytt alltid på kanal 16 når du er på sjøen
 3. Kanal 16 skal bare brukes i nødsfall.
 4. Bruk hastersignal ikke PAN PAN før nødmelding blir nødvendig.
 5. Bruk riktig kanaler for trafikk mellom båter: Lystbåter: L1-L2 Fortrinnsvis anrop- L3. Fiskebåter: F1 - F2 - F3.
 6. Misbruk ikke radiotelefon. Fatt deg i korthet.
 7. Følg med på trafikklistene fra kyststasjonene.
 8. Anrop norske kyststasjoner på arbeidskanal.
 9. Bruk riktig anropsprosedyre.

Copyright © All Rights Reserved