Havneinstruks

Havneinstruks – Slåttevik Båtforening


ARBEIDSINSTRUKS HAVNEANSVARLIG:


Havn / brygger


1. Påse at gjeldene havneregler blir overholdt.


2. Tilsyn med båter i havnebassenget.


3. Tilsyn med flytebrygger, og sørge for at eventuell reparasjon blir utført.


4. Kontrollere og vedlikeholde brygger i henhold til vedlikeholdsplan.


Havn / Brygger ”Vinter”
5. Forebyggende tiltak vedrørende vinter og is.


6. Passe på at alle bolter og splittpinner er på plass.


7. Ha tilsyn med gangbroer etc


Teknisk
8. Sørge for reparasjon av anleggets utstyr.


Diverse.
9. Se til at kai og brygger holdes ryddige.


NB: Ved behov for større reparasjoner eller innkjøp SKAL havneansvarlig på forhand konsultere
Styret.


ARBEIDSINSTRUKS HUSANSVARLIG:
KLUBBHUS:
1. Ansvar for det tekniske i forbindelse med klubbhuset, innvendig /utvendig.


2. Tilsyn med teknisk anlegg i havnen.


3. Lese av strømmålere på bryggene og melde inn fakturagrunnlag til kasserer


4. Holde klubbhuset ryddig.


5. Ansvar for utleie av klubbhus.


6. Ansvar for oppslagstavler.


7. Ansvar for de arrangementer som er i foreningens regi. Alle arrangementer skal på forhånd
godkjennes av Styret. Eks: St.hansfeiring, klubbkvelder, kurskvelder etc


8. Ansvar for klubbkveldene. Det forventes her at en person fra styret åpner og er tilstede ved disse
kveldene


9. Åpne / tilrettelegge ved kurs / temakvelder og til sosialkvelder.


NB: Ved behov for større reparasjoner eller innkjøp SKAL hus-ansvarlig på forhånd konsultere Styret.


§ 1. Båtplasser.


• Båtforeningens medlemmer vil, så langt plassen tillater, få anvist plass av Styret/Havneansvarlig.


• Styret/Havneansvarlig kan når som helst forlange at båteier bytter plass når dette er nødvendig for enbest mulig utnyttelse av, eller for hensyn av belastning på, brygge.


• Medlemmer MÅ ikke uten Styret/Havneansvarlig tillatelse, overlate sin båtplass til andre selv for
kortere periode. ( ref. § 21 Vedtekter SBF )


• Innehaver av båtplass og båtens registrerte eier skal være identiske. ( Foreningens registreringsliste)


• (Gjesteplasser: Her påløper dagleie etter gjeldene prisliste)


§ 2. Registrering / forsikring.


• All båter i SBF skal være sjødyktige og minimum være ansvarsforsikret. ( Kvittering forevises på
forespørsel.)


• Styret kan kreve at medlemmer legger frem attest på sjødyktighet.


• Nødvendig forsikring, minimum ansvarsforsikring, er båteiers ansvar.


§ 3. Fortøyning.


• Båteier plikter å holde forsvarlig fortøyning og fendring.


• Alle båter over 16 fot eller 25 hk skal ha strekkavlastere på fortøyningene.


• Fortøyningsbøyer er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra Styret SBF.


• Flytende tauverk er forbudt.


• Ingen må benytte andres båter til ombord- eller i-land stigning.


• Skader som forvoldes på brygger / utliggere må betales eller utbedres av den som har forvoldt skaden.


§ 4. Ordensregler.
• Båteiere og andre som ferdes i havnen må rette seg etter pålegg fra havneansvarlig, husansvarlig,
styret og andre som har myndighet til å utføre ordenstjeneste i havnen.


• Det skal være ro og orden i havnen, innenfor flytebryggene er største tillatte hastighet 3 knop
(dorgefart)


• Sløying og tømming av fiskeavfall kan kun gjøres ytterst på flytebryggen mot vest.


• Forurensing av havneområdet må ikke forekomme.(Olje, septik, søppel etc.)


• Bryggene skal være ryddige og fri for redskap og annet løsøre.


• Baugspyd skal ikke forhindre fri ferdsel på bryggene.


§ 5 Strøm
• Båteiere betaler kollektivt inn til vanlig forbruk av strøm i forbindelse ved medlemskontingent.


• Strømuttak som er merket «Felles/Gjester» er avsatt til fellesbruk og til gjester. Fellesforbruk er
ladning av batterier og for bruk av verktøy. For fast strøm til ladning og varme, se punkt om dette
under


• Båt-strøm. Det skal her brukes godkjent ”gummikabel” for utendørs bruk med jording uten skjøt, alle
andre vil bli klippet.


• Medlemmene kan kjøpe strøm ved å få tildelt eget strømuttak så sant det er ledig. Kontakt
Husansvarlig for tildeling.


• Forbruk blir avlest den 30. juni og 31. desember og fakturert etter den pris styret har fastsatt.


• Hvis det ikke er brukt noe strøm i løpet av avlesingsperioden, anses strømuttaket som ledig, og
Husansvarlig kan tildele dette til andre på venteliste


§ 6 Joller / lettbåt.


• Joller tillates fortøyd innenfor disponibel båtplass. Jollen må ikke sjenere nabo eller andre. Tvilstilfeller
avgjøres av Styret.


§ 7 Venteliste.


• Ønske om å bli plassert på venteliste må skje ved e-post via hjemmesiden


• Plasser tildeles i henhold til dato på e-post med ønske om båtplass /nummer på venteliste.


• Båtplass blir tildelt etter kriterier i §3 og §4 i vedtektene.


• Personer som ved tildeling takker nei, blir plassert nederst på ventelisten


§ 8 Båtens størrelse.


• Båtlengde ikke kan overstige 1.25 ganger lengde på utrigger eksklusiv baugspyd og badeplattform.


• Båtbredde må ikke overstige båtplassens lysåpning minus fenderplass. Baugspyd eller annet skal ikke
forhindre fri ferdsel på bryggene, slik at dette bare aksepters med inntil 30 cm innpå bryggen.


• Vi regner en fot som 30,48 cm eller lik 12 internasjonale tommer (inch).


• Lengde blir målt fra baug til akter inklusiv ferdigstøpte baugspyd og badeplattformer, men eksklusiv
etter montert baugspyd / badeplattform.

Ved tvil skal styret kontaktes.


§ 9 Sommerplasser
• To plasser på bryggekanten mot stranden kan tildeles som sommerplass til ungdommer. Tilbudet
gjelder barn gamle nok til å håndtere egen båt, med foreldre som enten har båtplass i SBF, eller som
har foreldre som står på venteliste for båtplass.


• Maksimal båtstørrelse er 15 fot. Plassene tildeles årlig etter «første mann til mølla» prinsippet.
Påmelding skjer ved e-post til kasserer. Navn, alder og båttype må oppgis.


• Leie for disse fastsettes av styret


Denne instruks er vedtatt av styret i SBF 15. september 2015