Årsmøte2011

 

Organisasjonsnummer : 913 466 829

Kontonummer: 3330.25.59886

 

Referat fra Årsmøte for Slåttevik Båtforening - 2011

 

Sted: Sjonar

 

Tirsdag 01.03.2011, klokken 19:30

 

Tilstede: Svein Nilsen, Martin Tveit, Even Edland, Alv Erland, Arne Henry Grottvik, Knut Førland, Anders Riise, Tor Jostein Kallekodt, Narve Susort, Hans Jacob Svendsen, Trygve Jøsang, Jarle Husby, Knut A. Mokleiv, Hein Haugeberg, Geir Ståle Alne, Jostein Milje

 

 

 

Sak.1 Valg av møteleder, ordstyrer, referent og godkjenning av innkalling

 

Jarle Husby ble valgt til møteleder og Geir Ståle Alne som ordstyrer, og Jostein Milje til referent

 

Årsmøteinnkallingen ble godkjent

 

Sak.2 Årsberetning 2010.

 

Jarle oppsummerte utførte oppgaver i 2010 og gjenstående planlagte oppgaver.

 

Utførte oppgaver:

 

Bygging av grunnmur til boder

 

Inntillfylling og klargjøring for bygging

 

Forskalt og støpt toppen ( kronen) av mur til boder / klubbhus

 

Grusing og singel rundt grunnmur

 

Strømkabel er lagt ut til bryggene

 

Svein har skaffet kabel til og legge ut til første el.skap på bryggene

 

Betonglokk til nye " moringar " på bryggeanlegget er boret og klargjort for montering

 

Ikkje utføret oppgaver: planlagt utført i 2011

 

Snekkerarbeid bygging av bod / klubbhus over grunnmur

 

Sette ut moringar og skifte fortøyninger for eksisterende bryggeanlegg. ( må prioriteres, begynner å bli kritisk)

 

Utbygging av bryggeanlegg. Settes ned en gruppe saman med styret for å ta seg av dette.

 

Sak.3 Regnskap 2009

 

Regnskapet ble gjennomgått av Jostein

 

Regnskapet ble godkjent, men med følgende kommentarer

 

* SBB har pr 31.12.2010 en beholdning på kr. 66 585,11

 

Foreningen hadde pr. 31.12.2009 kr. 2000 - i forfalte innbetaling for bygging av boder

 

Det ble stilt spørsmål til rutiner for innbetaling frå de som har landstrøm. Dette har pr. i dag blitt avregnet frå april til april hvert år.

 

Nytt forslag er at dette blir avregnet ved årskifte, slik at dette blir meir oversiktelig i fht regnskapet. Dette ble enstemmig vedtatt

 

VED BETALING I NETTBANK, HUSK Å MERKE INNBETALING MED NAMN NÅR DERE BETALER ( DVS BRUK "MELDINGSFELTET"

 

Regnskapet ligger på båtforeningens hjemmeside, og blir sendt ut elektronisk sammen med årsmøtereferatet.

 

Sak.4 Fastsetting av kontingent

 

Forslag nr.1 i møte innkallingen ble vedtatt en-stemmig av årsmøte.

 

Kontingent settes til kr. 750,- for å dekke faste utgifter til forsikring, strøm etc.

 

Sak.5.1 Avstemning om Knut kan få overdra plassen han får i utbygginga til kjøper av huset.

 

Styret redgjorde for sin håndtering i denne saken, og ville ha denne saken avgjort av årsmøtet. Dette ville fravike frå § 10 i vedtektene. Det ble avholdt skriftelig avstemming med følgende resultat:

 

16 stemmer ble talt opp. 9 stemte Nei og 7 stemte Ja

 

Sak.5.2 Tysvær Kano og Kajakk klubb kan låne plass om vinteren.

 

Tysvær Kano og Kajakk – klubb kan vederlagsfritt få låne en en 3 – metersplass om vinteren. De er da plaget med mye is ved kajakkanellegget. Dette må hvert år avtalas med kasserer. Videre forutsetter dette ledig plass i anlegget

 

Sak.5.3 Betale seg fri frå dugnader.

 

Det vil i 2011 bli behov for endel dugnader ifb.med utbygging av. Vi ønsker at alle medlemmene forplikter seg til minmum 3- timer dugnad. Det vil bli satt opp en liste med aktuelle datoer som styret vil sende ut. Vi oppforder dermed medlemmen å sette seg opp på de dagene som passer.

 

Videre vil styret, ut frå listen sette opp arbeidslag som saman stiller på aktuelle dugnad.

 

Det gis mulighet for å kjøpe seg fri frå dugnad ved å betale inn 3x500,-/timer. kroner ( 1500) De som ikkje stiller på dugnad, vil i slutte nav året få tilsendt en faktura på ovenstående beløp.

 

Forlaget i pkt.5.3 ble enstemmig vedtatt på årsmøtet.

 

Sak.5.4 Plassering av joller i indre hamn

 

Det legges til rette for å legge små joller i indre hamn. Størrelsen skal ikkje være over 13 for, og antallet mulige plasser ( kapasiteten) er anslått til ca 5 joller.

 

Det må meldes inn ønske om slik plass innen 1. april hvert år. Ein søker da om å leie plassen i 1 år med opsjon på 1 år til.

 

Pris for leie: kr. 500,- /år

 

Dersom fleire ønsker slik plass en det er kapasitet for, vil styret foreta lodd trekkning.

 

Forslaget i pkt.5.4 ble en stemmig vedtatt på årsmøtet

 

Sak.5.5 Utbygging av bryggeanlegget

 

Jarle gikk igjennom prisestimatet som styret har gjort angående utbyggingen.

 

4 meters plass kr. 30.000,-

 

3 meters plass kr. 22.500,-

 

Utvide frå 1,5 meter til 3 meter plass kr. 11.250,-

 

Utvide frå 3 til 4 meter plass kr. 7.500,-

 

prisnippet skal utvidelsen fullfinansieres med salg av de nye plassene.

 

Det ble også orientert om at styret valgte å utsette utbyggingen til etter årsmøtet i 2011. Grunne var å få avklart saken til Knut.

 

Fremover vil styret sette saman en arbeidsgruppe for å ta seg av utbygging av anlegget.

 

Dette bør fortrinnsvis være personer som skal ha båtplassene i sammarbeid med styret i SBF. Styrer vil snarlig ta kontakt med de aktuelle på venteliste, og sende ut faktura på oppgitt beløp.

 

Det er ca 4 ukers lev. Tid på bryggene

 

Sak.5.6 Inbetaling frå de som får tildelt nye båplasser for bygging av klubbhus. Etteranmeldt sak til årsmøtet.

 

De nye medlemmene som får tildelt båtplass, må være med å dekke kostnadene med bygging av klubbhus / boder. Det vil dermed får en faktura på kr. 2000,. I tillegg til prisen for båtplassen.

 

Faktura sendes ut når båtplass er tildelt.

 

De får dermed tilgang til klubbhus / boder til samme vilkår som øvrige medlemmer

 

Sak.6 Valg:

 

Forhondmelde kandidater til valget

 

1. Geir ståle Alne har sagt seg villig til å overta som styremedlem etter Paul Sørenes som var på valg

 

Følgende ble valgt, og har sakt seg villig til og være med i styret:

 

formann Jarle Husby Gjenvalgt på valg 2012

 

Kasserer Jostein Milje valgt 2010 på val 2012

 

Styremedlem Geir Ståle Alne valgt i 2011 på valg 2013

 

Styremedlem Trygve Jøsang Gjenvalgt på valg 2013

 

Vara 1 Even Edland valgt 2010 på valg 2012

 

Vara 2 Knut A. Mokleiv valgt 2011 på valg 2013

 

 

 

Ref: Jostein Milje

Copyright © All Rights Reserved