Forside

 

Organisasjonsnummer : 913 466 829

Kontonummer: 3330.25.59886

Siste oppdaterte side:

Velkommen til

Slåttevik Båtforening

da er årsmøte avholdt

referat blir lagt ut så snart det er klart

 

det nye styret består av følgende personer:

Formann

Kenneth Lønning (gjenvalgt)

 

Styremedlemmer

Martin Tveit (ny)

Tor Jostein Kallekodt

Rolf Magne Bakken (ny)

Narve Susort (gjenvalgt)

 

Vara

Henry Sørensen (gjenvalgt)

Hans Jacob Svendsen (ny)

 

styremøte vil bli avholdt så snart som mulig

og posisjoner vil bli avklart

 

 

 

 

Årsmøte 2018

 

Innkalling til

 

Årsmøte i Slåttevik Båtforening (SBF)

 

 

Dato og tid: Onsdag 7. Mars 2018 kl 20:00

 

Sted: Klubbhuset

 

Saksliste:

1.Valg av:

a.Møteleder

b.Ordstyrer

c.Referent

2.Godkjenning av innkalling

3.Styrets årsberetning

4.Regnskap fremlagt i revidert stand.

Revidert regnskap blir lagt ut på hjemmesiden i forkant av møte. Styrets budsjett for 2018 er vedlagt.

5.Fastsettelse av kontingenten for 2019

Styrets forslag for kontingent for 2019:

kr 1200,- for 3 meterplass

kr 1600,- for 4 meterplass.

Medlemmer uten båtplass/venteliste kr 400,-

Styret viser til årsberetning og regnskap at vedlikeholdskostnadene har øket betydelig og hvis det kommer nye uforutsette kostnader til vedlikehold kan det være behov for kapital.

Styret vil derfor be årsmøte videreføre ekstra innbetaling for avsetning til fond for 2018 på kr 1.000,-

Styret anbefaler å sette av 5% av overskuddet for 2017 til fondskonto.

Taket på fondskonto settes til 300.000,-

 

Fastsettelse av pris på båtplass

Styret at prisen pr. båtplass er satt til per meter. For andre størrelser reguleres prisen ihht breddemeter.

Styrets forslag til ny pris for 1 mtr plass er kr 20.000,-.

6.Innkomne forslag

-Det er kommet forslag fra Geir Ståle at styre må se på fordeler og ulemper med å være medlem av KNBF. Medlemskapet koster ca 4200 kr i året og fordel er at medlemmer får rabatter og andre goder. Vi i styret har sjekket pris på forsikring av hus og båtbryggen, dere har vi fått samme pris som gjennom KNBF. Det vi eventuelt sparer er medlemskapet (4 200kr) og evt hva hver medlemmer får av rabatter. Styre er delt i saken og ønsker at dette skal avgjøres på årsmøte.

-Styret legge frem forslag om at alle får bod plass, utleie bortfaller da. 2 stk pr bod, så får alle plass.

 

-

7.Valg

Foreta valg på leder,

styremedlemmer,

varamedlem,

Alle medlemmer er valgbare. Medlemmer av styre som er på valg, kan reservere seg for gjenvalg, for samme tidsperiode denne har sittet i verv.

 

Leder velges ved særskilt valg hvert år.

 

Styreleder Kenneth Lønning på valg 2018, Tar ikke gjenvalg.

Styremedlem Narve Susort,På valg 2018.

Styremedlem Jarle Husby. På valg 2018.tar ikke gjenvalg.

Varamedlem Henry Sørensen. På valg 2018.

 

Styremedlem Tor Jostein Kallekodt På valg 2019.

Styremedlem Kjetil Toth. På valg 2019.

Varamedlem Oddny Jøsang. På valg 2019.

 

 

 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i overenstemmelse med§13.

Vedtak gjøres med alminnelig flertall, med mindre vedtektene bestemmer annerledes.

Ved stemmelikhet anses ett forslag som forkastet.

For å bli valgt, må en kandidat ha minst halvparten av avgitte stemmer.

Fastsettelse av vedtektene krever alminnelig flertall.

Endring av vedtektene krever 2/3 flertall på årsmøte.

 

I henhold til $ 15, så skal saker som ønskes behandles innrapporteres til styret innen 1 uke før årsmøte. Fristen før dette årsmøte er 28. februar 2018

 

Det vil etter denne fristen sendes ut en e-post med forslag som medlemmer har fremmet, er der ikke kommet noen forslag, så blir det heller ingen e-post

 

Vi henstiller til medlemmene om å melde inn interesse for å bli med i styret, og da gjerne noen som ikke har vært med før.

 

Vel Møtt

 

Med hilsen

 

Kenneth Lønning (sign)

Styreleder

 

 

Sjøvett reglene

 

 1. Tenk sikkerhet - Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
 2. Ta med nødvendig utstyr - Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
 3. Respekter vær og farvann - Båten må bare benyttes under egnede forhold.
 4. Følg Sjøveisreglene - Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg - Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
 6. Vær uthvilt og edru - Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
 7. Vis hensyn - Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

VHF reglene

 

 

 1. Hold radioutstyr og batteriet i orden.
 2. Lytt alltid på kanal 16 når du er på sjøen
 3. Kanal 16 skal bare brukes i nødsfall.
 4. Bruk hastersignal ikke PAN PAN før nødmelding blir nødvendig.
 5. Bruk riktig kanaler for trafikk mellom båter: Lystbåter: L1-L2 Fortrinnsvis anrop- L3. Fiskebåter: F1 - F2 - F3.
 6. Misbruk ikke radiotelefon. Fatt deg i korthet.
 7. Følg med på trafikklistene fra kyststasjonene.
 8. Anrop norske kyststasjoner på arbeidskanal.
 9. Bruk riktig anropsprosedyre.

Copyright © All Rights Reserved